Momenteel ben ik met zwangerschapsverlof. Ik hoop je in september weer te zien!

Algemene Voorwaarden

november 2022

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden op alle diensten die House of Body & Mind aanbiedt. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

House of Body & Mind is de onderneming van Karleen ten Duis. House of Body & Mind is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87791161 en is gevestigd aan de Oudegoedstraat 115, 7413 EC te Deventer,
House of Body & Mind wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht tussen de deelnemer en House of Body & Mind en waarbij algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, abonnementen en
werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van House of Body & Mind door of namens House of Body & Mind, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
House of Body & Mind heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer.

ARTIKEL 3: AANBOD

Je kunt bij House of Body & Mind zowel online als offlinediensten afnemen. De
onlinedienstverlening bestaat uit abonnementen voor het online volgen van yogalessen en de daarbij horende online live lessen, andere onlinecursussen en evenementen die door House of Body & Mind worden georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 1 op 1 coaching online. De offlinedienstverlening bestaat uit 1 op 1 coaching, massages, yoga(groeps)lessen, workshops, cursussen en evenementen.
Als partijen besluiten met elkaar samen te werken en het aanbod wordt aanvaard, heeft deelnemer een bedenktijd van 14 kalenderdagen om van de overeenkomst af te zien.
Als de deelnemer gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener volgens overeenkomst, ontstaat er direct een betalingsverplichting. Als de deelnemer niet afziet van de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen, ontstaat er ook een betalingsverplichting.
Voor cursussen, workshops en evenementen kan vooraf worden aangegeven dat er een minimaal aantal deelnemers vereist is. Als het minimale aantal niet wordt gehaald, mag House of Body & Mind het evenement, de workshop of de cursus verplaatsen. Als een bijeenkomst wordt verplaatst heb jij altijd de mogelijkheid om jouw boeking kosteloos te annuleren. Je krijgt dan binnen 14 dagen het door jou betaalde bedrag teruggestort op je rekening of in geval van een membership als tegoed bijgeschreven op je abonnement.

ARTIKEL 4: BEPERKING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Volgens de wet mag je een overeenkomsten soms herroepen. Voor het aanbod van House of Body & Mind gelden een paar uitzonderingen op dit herroepingsrecht:
Voor de online abonnementen en eenmalige diensten krijg je meteen per email bevestiging en de mogelijkheid om in te loggen en te starten. Daarom kun je de aankoop voor onlinediensten na betaling niet meer herroepen.
De offlinediensten zoals 1 op 1 coaching, groepslessen en evenementen kun je binnen 14 dagen na je aankoop (dat is het moment van de betaling) herroepen, zolang je nog geen gebruik hebt gemaakt van de dienstverlening.

ARTIKEL 5: PRIJS EN BETALING

Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door dienstverlener.
Betaling voor een dienst van House of Body & Mind vindt voor de start van de dienst plaats.
Betalingen in termijnen in het geval van traject is mogelijk, maar een eerste termijn dient in een dergelijk geval altijd voor de eerste plaatsgevonden dienst te zijn voldaan.
Aanbetalingen worden niet teruggestort. House of Body & Mind is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. Deelnemer is verplicht de gehele betaling van het traject te voldoen.
Betalingen in termijnen dienen vervolgens te worden betaald zoals afgesproken in overeenkomst.
Als de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
Als de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
Als de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt het traject stopgezet. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.
Online Studio
Voor de betaling kan de deelnemer uitsluitend gebruik maken van de door House of Body & Mind aangeboden betalingsmogelijkheden.
Bij het gebruik van een betalingslink die door House of Body en Mind voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de deelnemer, geeft de deelnemer House of Body & Mind toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst de opzegtermijn één maand.
Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of door een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, kan een waarschuwing gegeven worden. House of Body & Mind is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer er geen betaling plaatsvindt.
Facturen en betalingsherinneringen worden door House of Body & Mind uitsluitend elektronisch aangeboden, facturen ontvangt de deelnemer via e-mail.
Prijzen mogen gewijzigd worden en het maandbedrag kan verhoogd worden. In dat geval zal de deelnemer altijd eerst op de hoogte gesteld worden en de kans krijgen om de overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 6: OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en House of Body & Mind de aanmelding heeft bevestigd. De deelnemer dient minimaal achttien (18) jaar te zijn of toestemming te hebben van ouder/verzorger.
House of Body & Mind gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van diensten.

ARTIKEL 7: OPZEGGING VAN OVEREENKOMST

De Overeenkomst is maandelijks opzegbaar. Na beëindiging verliest de deelnemer de toegang tot alle Diensten die beschikbaar zijn via het Platform. House of Body & Mind mag de deelnemer vragen naar de reden van opzegging, maar de deelnemer is niet tot opgave van reden verplicht.
Na opzegging behoudt deelnemer toegang tot het Platform tot de betaalde maand voltooid is. Voorbeeld: Klant sluit op 20 november de overeenkomst af en zegt op 15 december op.
Toegang zal dan nog behouden worden tot 20 december.
Als de deelnemer niet opzegt, zal Overeenkomst automatisch maandelijks verlengd worden.

ARTIKEL 8: BESCHIKBAARHEID VAN DE ONLINE STUDIO

Uiteraard doet House of Body & Mind er alles aan de Online Studio ten allen tijden beschikbaar te houden, maar storingen of andere onvoorziene omstandigheden waardoor de Online Studio ontoereikend of (tijdelijk) niet toegankelijk is, kan House Body & Mind niet uitsluiten
Mocht er sprake zijn van een storing, foutmelding of andere onvoorziene omstandigheid, dan wordt verzocht dit te delen met House of Body & Mind.
House of Body & Mind zal zich te allen tijde inspannen om storingen, foutmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden zo snel mogelijk op te lossen of te herstellen.

ARTIKEL 9: EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

House of Body & Mind is niet verantwoordelijk voor blessures in welke vorm dan ook, lichamelijk of geestelijk.
Deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan Diensten van House of Body & Mind en is zelf verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van diensten.
Het afnemen van diensten van House of Body & Mind zijn op geen enkele manier een vervanging voor professionele hulp van bijvoorbeeld artsen, therapeuten of andere hulpdiensten.
Voor het afsluiten van de overeenkomst dient de deelnemer zelf geïnformeerd te hebben bij behandelend Arts en/of Huisarts of het voor de deelnemer veilig is om deel te nemen aan de aangeboden diensten van House of Body & Mind.
Adviezen of instructies die door House of Body & Mind worden gegeven worden zijn nooit leidend. De deelnemer dient altijd Adviezen of instructies die binnen de diensten door House of Body & Mind zelf na te gaan of hij/zij deze adviezen of instructies wil/kan volgen
Bij 1 op 1 consulten geeft House of Body & Mind voedings- en leefstijladviezen. House of Body & Mind baseert haar adviezen op de door jou gegeven informatie. House of Body & Mind aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie die door of namens jou is verstrekt.
House of Body & Mind accepteert ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze adviezen, door andere personen of voor andere doelen dan waarvoor deze adviezen oorspronkelijk zijn gegeven. Je kunt House of Body & Mind is niet aansprakelijk stellen voor de beslissingen die je zelf neemt op basis van de consulten en yogalessen.
House of Body & Mind IS GEEN ARTS OF FYSIOTHERAPEUT EN GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES.
Hoewel veel mensen zich beter voelen door Yoga en Ayurveda, kunnen consulten, producten en lessen van House of Body & Mind nooit medisch advies vervangen.

ARTIKEL 10: ACCOUNT

De deelnemer dient bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te
verschaffen.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van accountgegevens, waaronder ook de inloggegevens.
De deelnemer dient House of Body & Mind op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van het account. In het geval de deelnemer inloggegevens deelt met derden is House of Body & Mind bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief inkomensverlies) op de deelnemer te verhalen
GERBRUIK ONLINE STUDIO
Gebruik de Online Studio bijbehorende diensten is slechts toegestaan voor de deelnemer met wie overeenkomst is aangegaan. Het is dus niet toegestaan de toegang tot de Online Studio delen met derden.
Het is niet toegestaan om diensten (zoals video’s) op te slaan, er opnames van te maken, te delen met derden of op welke andere manier ook zonder toestemming House of Body & Mind te verspreiden

Artikel 11: AUTEURSRECHT

Alle video’s, beeldmateriaal, adviezen, columns en social media posts van House of Body & Mind worden met zorg opgesteld. Op deze werken zit auteursrecht van House of Body & Mind. Het staat House of Body & Mind vrij om deze werken ook voor andere doeleinden te gebruiken, zolang daarmee geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt gegeven. Het is niemand toegestaan om deze werken zonder voorafgaande toestemming van House of Body & Mind over te nemen. Ook niet wanneer er een naamsvermelding bij wordt geplaatst.
Je vraagt dus altijd vooraf of je een bericht van House of Body & Mind mag plaatsen op jouw account. Wat je wel mag is het delen van social media berichten van House of Body & Mind met de bekende deelknoppen inclusief naamsvermelding op platforms zoals Facebook en Instagram.

ARTIKEL: 12 OVERMACHT

House of Body & Mind is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
storingen in de verbinding met het internet, storingen in netwerken, ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen. Uiteraard staat het de deelnemer altijd vrij om gebruik te maken van de maandelijkse opzegtermijn, zoals beschreven in Artikel 7.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan House of Body & Mind. De klacht zal binnen 72 uur worden beantwoord. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 14: PRIVACY

House of Body & Mind verzamelt persoonsgegevens van de deelnemer en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de diensten en de Online Studio is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van House of Body & Mind van toepassing.